Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní  podmínky společnosti JUNIOR office s.r.o:
JUNIOR office s.r.o
Velkoobchod školních a kancelářskych potřeb
Botanická 606/24, 602 00 Brno
IČO : 01606522 DIČ: CZ01606522
Registrace: C78743 vedená u Krajského soudu v Brně

I.  Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují všechny kupní smlouvy a z nich vyplývající a s nimi související práva a povinnosti mezi společností JUNIORpapír s.r.o (dále jen Junior či prodávající) a jeho zákazníky při dodávkách školních a kancelářských potřeb a dalšího zboží na základě jeho objednávky.

2.  VOP jsou závazné pro všechny zákazníky, tj. pro fyzické osoby a právnické osoby. Všechny vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V případě, že je zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst.3 Občanského zákoníku (pokud zákazník nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. VOP nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Juniorwww.juniorpapir.cz, prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. VOP byly vytvořeny v souladu se zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

II. Kupní smlouva

K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě společnost Junior dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen "Kupní smlouva") dochází na základě (i) návrhu na uzavření Kupní smlouvy, kterým je závazná objednávka kupujícího a zároveň (ii) písemného přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany společnosti Junior.

Přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy je včasné písemné prohlášení společnosti Junior adresované kupujícímu, ve kterém společnost Junior potvrzuje, že návrh kupujícího na uzavření Kupní smlouvy přijímá. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností, za přijetí návrhu na uzavření Kupní smlouvy nelze považovat automaticky vygenerovaný e-mail ohledně přijetí objednávky pod konkrétním číslem, ale až následný e-mail, kterým společnost Junior kupujícímu potvrdí, že objednané zboží dodá. Společnost Junior si vyhrazuje právo stornovat objednávku kupujícího na zboží v případě, že společnost  Junior není schopna dodat zboží z důvodu jeho vyprodání nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě.

III. Objednávání zboží

1. Zákazník může objednávku zaslat poštou, faxem nebo telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách společnosti Junior na adrese www.juniorpapir.cz.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 

 - Obchodní jméno nebo příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, emailovou adresu)
- Kód objednávaného zboží podle katalogu, případně i jeho popis
- Množství objednávaného zboží

- Adresu místa dodání zboží, pokud toto místo není totožné s adresou sídla / bydliště kupujícího
- Termín dodání zboží, pokud je tento odlišný od toho, který je uveden ve VOP
- Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby (zákazník), případně otisk razítka zákazníka
- Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (v případě neuvedení tohoto údaje bude k převzetí dodávaného zboží oprávněný zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.

  3. Po obdržení objednávky je společnost Junior povinna zkontrolovat, zda je požadované zboží skladem v dostatečném množství. V případě, že požadované zboží nebude na skladě v požadovaném množství nebo dodání bude možné realizovat v delším dodacím termínu, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně telefonicky či prostřednictvím e-mailu vyrozuměn.

  4. Při prvním objednávání je zákazník povinen spolu s objednávkou doručit své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ. Neplatí při nákupu přes elektronický obchod.

 

IV.  Prodejní cena zboží, splatnost a platební podmínky

1. Cena zboží je určena aktuálním ceníkem, přičemž cena se zobrazuje na kartě samotného výrobku na adrese www.juniorpapir.cz.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na kontrolu obsahu objednávky a v případě jakýchkoli změn v objednávce, jako například neaktuální prodejní ceny (změna kurzu, změna cen u dodavatele, chyby systému) či nedostupné množství zboží bude zákazník informován do 24 hodin od zadání objednávky. Prodávající je povinen informovat zákazníka o veškerých změnách.

3. Cenu za dodané zboží je zákazník povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet společnosti Junior, v hotovosti nebo dobírkou při přebírání zboží. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Junior, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Junior nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností Junior. Dokladem o platbě dobírkou je faktura, která se nachází uvnitř zásilky.

4. Cena za zboží je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu (faktura), který zákazníkovi vystaví společnost Junior. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Junior podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, pokud nemá písemně sjednány platební podmínky individuální.

5. Společnost Junior si vyhrazuje právo vyžadovat od zákazníka, který je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, který má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti nebo měl takové závazky opakovaně v minulosti, platbu v hotovosti při dodání zboží. V případe, že zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Junior právo dodat mu objednané zboží až po vyrovnaní veškerých závazků.

6. Zboží, jehož součástí je "dárek" je určen pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro živnostníka ani právnickou osobu.

V.  Dodání zboží a dodací podmínky

1. V případě, že částka za zboží nepřesáhne 2000 Kč s DPH, bude společnost Junior účtovat dopravné ve výši 140 Kč s DPH. Dopravné nebude zákazníkovi účtované, pokud se bude jednat o částečné plnění nebo o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky.

2. Pokud není mezi společností Junior a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Junior dodat objednané zboží nejpozději do 24 hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny do 14:00 hodiny. V případě doručení objednávky po 14:00 hodině bude zboží dodáno do 24 hodin (kromě svátků a dnů pracovního klidu) od počátku pracovní doby pracovního dne následujícího po přijetí objednávky.

3. Zákazník je povinen společnost Junior neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Junior neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinností zákazníka podle tohoto článku. Odpovědnost za dodávané zboží přechází na kupujícího momentem jeho převzetí.

4. V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je zákazník oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit - prokazatelným způsobem doručit společnosti Junior. V případě rozdílu v ceně zákazníkovi vzniká povinnost splatnosti podle nově vystavené faktury.

5.  Dodané zboží zůstává až do zaplacení všech vzniklých pohledávek z kupní smlouvy vlastnictvím prodávajícího.

VI. Reklamace a záruční doba

1. V případě, že je zákazník spotřebitelem, záruční podmínky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Záruční doba je 24 měsíců, a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Doklad o zakoupení zboží si proto pečlivě uschovejte. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. V případě vyřízení reklamace zboží výměnou zboží, začíná dnem převzetí nového zboží běžet nová záruční doba.

2. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího práva z odpovědnosti za vadypouze v případě, že zboží zakoupené u prodávajícího vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, a práva z odpovědnosti za vady byly uplatněny kupujícím v záruční době. Kupující nemá právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, pokud byl na tyto vady prodávajícím upozorněn, o těchto vadách věděl, nebo vady věci sám způsobil, nebo byly tyto vady způsobené obvyklým užíváním zboží.  Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za vady zboží, které kupující způsobil neodborným a nešetrným zacházení se zbožím, zanedbáním údržby zboží, mechanickým poškození zboží, neodbornou instalací nebo montáží zboží, nebo užíváním zboží za podmínek zcela nevyhovujících obvyklému užívání zboží, ač byl kupující prodávajícím o těchto skutečnostech řádně informován . 

3. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci zboží poskytnout prodávajícímu maximální součinnost. Reklamace je možné nahlásit mimo jiné i prostřednictvím webového formuláře na stránce www.juniorpapir.cznebo písemně na bincik@juniorpapier.sk.

 4. V případě, že kupující způsobí na zboží vady mechanickým poškozením, nevznikají mu práva z odpovědnosti za vady zboží.

5. Reklamace posílejte na adresu: Pets s.r.o., Žižkova 601/42, 690 02 Břeclav

VII. Zpracování osobních údajů

1. Kupující, pokud je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, čísla telefonu a e-mailovou adresu.

2. Kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, adresu dodání zboží včetně PSČ, IČ, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

3. Kupující dává souhlas prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů kupujícího, ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů, zadaných při registraci do e-shopu prodávajícího, za účelem zaúčtování plateb za koupené zboží, správné distribuce zboží a ke komunikaci s kupujícím. Souhlas je udělen na dobu trvání registrace v e-shopu prodávajícího, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky mezi kupujícím a prodávajícím. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a prodávající tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem.

4. Poskytnuté informace umožní prodávajícímu uskutečnit potřebné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího přes bankovní převod. Všechny údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru prodávajícího. Kupující může údaje podle aktuálního stavu změnit po přihlášení.

5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 zákona o Ochraně osobních údajů a má právo požadovat po prodávajícím nápravu nesprávného nakládání s jejich osobními údaji. Kupující udílí prodávajícímu výslovný souhlas s uložením jeho emailové adresy a adresy bydliště za účelem zasílání obchodních nabídek a příležitostí. Kupující je oprávněn odepřít souhlas se zasíláním těchto obchodních nabídek.

6. Prodávající neposkytuje údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou nezbytných údajů poskytovaných bankám pro evidování a zaúčtování plateb a doručovacím službám pro dodání objednaného zboží. V těchto případech jsou nezbytné údaje poskytované jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího.

7.V případě, že se kupující rozhodne svoji registraci v e-shopu prodávajícího zrušit, kontaktuje s tímto požadavkem prodávajícího prostřednictvím e-mailu na bincik@juniorpapier.sk. Registrace kupujícího bude následně zrušena.  Registrovaný kupující může aktualizovat poskytnuté údaje v on-line režimu na webových stránkách e-shopu ihned po přihlášení.

 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tato stránka používá cookies na vylepšování a přizpůsobování obsahu vašim potřebám, používáním této stránky vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies.
Povolit všePodrobné nastavení